Clinton Heads to Uzbeki-beki-beki-stan-stan amid Rights Protests