Armenia and Azerbaijan Thank, Thank, Thank the French