Turkmenistan: Kim and Berdymukhamedov, Neck ‘n Neck