Uzbekistan Ups Cotton Sales to Asia, Bypassing Boycott