Georgia, Azerbaijan, Turkey Agree On Joint Military Exercises