River Blockage Sparks Skirmish on Kyrgyz-Tajik Border