Kyrgyzstan Stumbles at Start to Eurasian Union Era