Georgia-Turkey-Azerbaijan Cooperation: Pragmatism Proves Durable Formula