Georgia: Pankisi Counter-Terror Raid Sparks Controversy