Tajikistan, Uzbekistan Taking Cautious Steps to End Dam Impasse